Khang Phúc House – Về việc bán sản phẩm dự án The Privia Bình Tân

the privia resize

Thông báo – V/v: Không huy động vốn khi Dự án chưa đủ điều kiện theo luật định và chưa ký Hợp đồng môi giới với Sàn giao dịch bất động sản để bán sản phẩm của Dự án The Privia

2022.04.28tbkhonghuydongvontheprivia