Khang Phúc House – Giấy Phép Xây Dựng Dự Án The Privia Bình Tân

Giấy phép xây dựng số 34/GPXD do UBND TP.HCM – Sở Xây Dựng cấp ngày 28/06/2022 cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc

Thông báo – V/v: Giấy phép xây dựng số 34/GPXD do UBND TP.HCM – Sở Xây Dựng cấp ngày 28/06/2022 cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc

Giấy phép xây dựng số 34/GPXD do UBND TP.HCM – Sở Xây Dựng cấp ngày 28/06/2022 cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc

Giấy phép xây dựng số 34/GPXD do UBND TP.HCM – Sở Xây Dựng cấp ngày 28/06/2022 cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc

Giấy phép xây dựng số 34/GPXD do UBND TP.HCM – Sở Xây Dựng cấp ngày 28/06/2022 cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc